Historia

Klubb Maritim Westervik har sitt ursprung ur två olika grupper.

Den äldsta var under en lång följd av år en mer eller mindre officiell Klubb Maritim. Ett gäng herrar träffades i gamla Stuveribolaget fyra till fem gånger per år.

Den andra gruppen var ett gäng på fem gnistar och en elmaskinist. Vi hittade varandra och började träffas i början av 2000-talet, ett par gånger per år, och pratade ibland om Klubb Maritim, att vi skulle bilda en lokalavdelning. I maj 2005 hade vi en annons i VT och drygt tio personer kom till mötet på restaurang Tre rum och kök den 10 maj. Vi beslutade att starta en lokalavdelning och en interimstyrelse valdes. En artikel om det första mötet finns i Västerviks-Tidningen.

Vårt första medlemsmöte hölls den 7 september 2005. Innan dess hade vi haft ett första konstituerande möte i interimstyrelsen den 25 maj.

Protokollet från det första styrelsemötet:

Protokoll fört vid konstituerande möte hållet i Marinstugan i Västervik onsdagen den 25 maj 2005.
Närvarande var: Jonny Larsson, Birger Wassbäck, Bo Nord, Eva Johansson, Göran Andersson, Gunnar Lundgren samt Lars Palmén. Ännu icke medlemmar skall senast, enligt egen uppgift, vid månadsskiftet maj/juni ha ansökt om medlemskap och inbetalt årsavgiften.

Mötet beslöt att bilda en interimistisk styrelse att verka fram till första ordinarie årsmöte 2006.

Att justera dagens protokoll utsågs Birger Wassbäck.

Interimsstyrelsen fick följande utseende:

Ordförande: Eva Johansson
Vice ordförande: Jonny Larsson
Sekreterare: Lars Palmén
Kassör: Gunnar Lundgren
Ledamot/vice sekreterare Bo Nord
Suppleant Birger Wassbäck
Suppleant Göran Andersson

Föreningens namn skall enligt stadgarna vara Klubb Maritim plus ortsnamn och då önskar vi att få använda den äldre men i internationella sammanhang mer gångbara stavningen Westervik, alltså Klubb Maritim Westervik.

För klubben öppnas ett konto i SE-banken där ordförande Eva Johansson och kassören skall vara firmatecknare var för sig.

Förslaget till stadgeändring/tillägg från Klubb Maritim Oxelösund till årsmötet i Kalmar 2005 rörande hur tillgångar i klubben skall hanteras vid ett eventuell upplösande av densamma tyckte vi var bra. För vår del vill vi att den juridiska personen och tillika medlemmen, Västerviks Museum, blir mottagare i förekommande fall.
Detta har sin grund i att det här i Västervik under många år funnits en inofficiell avdelning av Klubb Maritim vars medlemmar inte gärna ser att det lokala materialet skingras och blir otillgängligt för bland annat den lokala forskningen.

Vidare beslöts att kalla till ett upptakts-, medlemsmöte onsdagen den 7 september 2005 klockan 1900. Kallelsen skall utformas som ett flygblad.

Lokal blir Marinstugan eller Västerviks Museum och annonsering sker Västervikstidningen den 27 augusti 2005. Ett styrelsemöte är planerat till måndagen den 29 augusti klockan 1900.

Till ansvarig Webbmaster utsågs Eva Johansson.

Föreningens adress: Klubb Maritim Westervik c/o Lars Palmén, Fjärilskroken 18
593 52 Västervik.

Västervik den 25 maj 2005

Lars Palmén
Sekreterare

Ovanstående protokoll justeras

Birger Wassbäck