Att inte synas

(sammanfattning D-uppsats vt 2006)

Med internet som verktyg kan vi kommunicera med människor trots stora avstånd och trots att vi inte möts ansikte mot ansikte. Många nätanvändare väljer att vara anonyma gentemot varandra på nätet, på grund av försiktighet. Andra väljer att efter hand avslöja sin identitet för nätvännerna och så småningom ta med sig nätrelationen in i vardagslivet utanför internet. Syftet med denna studie är att undersöka och förklara hur nätanvändare upplever anonymitet och att inte synas för varandra.

För nätanvändare kan anonymiteten innebära en möjlighet att befria sig från det sociala livets krav och visa mer av sitt rätta jag inför nätvännerna, eftersom det på nätet är möjligt att hitta likasinnade och andra som accepterar mig som jag är, oavsett vem jag är. Anonymiteten kan också innebära att nätanvändaren av försiktighet avstår från djupare relationer på nätet. Om detta vittnar ett flertal av respondenterna i denna studie, som bygger på en enkät på internet hösten 2005. 208 svarade på enkäten och drygt en fjärdedel av dessa har på något sätt reflekterat över fenomenet anonymitet och att inte synas för varandra i sociala relationer på nätet. Metoden är kvalitativ då resultatet utgår från enkätens öppna frågor, med möjlighet till berättande svar.

I reflektionerna ingår tankar kring den kroppslöshet, eller befrielse från tid och rum, som internet medger. Här kan kommunikation ske på distans oberoende av både tid och plats, liksom också i realtid men utan att ses. Då spelar det ingen roll hur jag ser ut, vilka kläder jag har eller andra yttre faktorer som kan påverka motpartens syn på mig. Ålder, kön, socioekonomiska eller sociokulturella faktorer spelar heller ingen roll.

Mina slutsatser i denna studie är att den bokstavliga och bildliga anonymiteten på nätet kan vara antingen befriande eller begränsande för nätanvändaren; befriande för den som använder nätet för självförverkligande och reflexivt identitetsbyggande; begränsande för den som av försiktighet inte tillåter sig att utveckla nära och djupa sociala relationer på nätet på grund av anonymiteten.

© Eva Johansson

åter till studiesidan