Filosofi

En filosof kan i många lägen vara till väl så god hjälp som en psykolog eller annan terapeut. Det menar de norska filosoferna Helge Svare och Hennings Herrestad som i sin gemensamma bok "Filosofi för livet" skriver om filosofisk praktik. Det vill säga filosofer som har mottagning precis som en psykolog.

Till filosofen kan man gå för att samtala om livet, snarare än att få terapeutisk hjälp. Även om samtalen kan få den effekten. Egentligen är tanken inte främmande alls. Det är inte så långt emellan filosofen och psykologen. Båda har en strävan att förstå människan. Detta är ett av bokens viktiga budskap. Ett annat är att filosofen inte är ute efter att kunna ge några svar på våra livsfrågor utan snarare ställa fler och nya frågor, att söka efter vetande snarare än att förmedla det.

De skriver om det filosofiska samtalet och hur det kan bedrivas, men också varför det över huvud taget behövs. Vi behöver alla då och då stanna upp och reflektera över våra liv, över hur vi lever och vad vi värderar i livet.

Boken kan också ge en del tröst genom att skapa förståelse för människans existentiella ensamhet, den ensamhet som vår frihet för med sig. I ett avsnitt om existentialismen skriver de bland annat om hur vi bemöter andra och vilken betydelse våra attityder har. I ett annat avsnitt resonerar de om hur vi kan göra det goda och det rätta, och vad det kan grunda sig på.

De skriver om språkets och ordens betydelse för vår möjligeht att förstå andra och själva bli förstådda, men också att förstå oss själva. Om vi kan sätta ord på våra tankar och känslor och kan formulera detta i ett samtal med en utomstående får det ofta en klargörande effekt för mig själv bara genom själva formulerandet. Det är också viktigt hur vi definierar vår egen verklighet och hur andra uppfattar vad vi säger, om de har samma definition av orden. Här uppstår ofta missförstånd som kan behöva klarläggas.

Boken har ett personligt tilltal och är lättläst. Den får mig intresserad av att läsa mer och tränga djupare in på filosofins område, och kan ses som en introduktion till de stora filosoferna. Men framför allt får den mig att själv reflektera över mitt eget handlande och mina egna attityder. Det är en bok att återvända till flera gånger.