I huvudet på Emile 2

Idag har jag läst vidare i Emile Durkheims bok "Självmordet", läst ut den och skrivit klart uppgiften på den. Han gör en lysande analys av samhället, en analys som håller än idag. Om man bortser från det han skriver om kvinnor. Till exempel så här: "Kvinnans sexuella behov har en annan karaktär än mannens; eftersom hennes intellekt i allmänhet är mindre utvecklat, ligger de också mer på det kroppsliga än på det andliga planet." Därför menar den gode Emile år 1897 att samhällets sociala kontroll av vår sexualitet inte behövs för kvinnor eftersom vi kvinnor ändå inte är intresserade av sådant. Däremot skriver han att "Äktenskapets kontrollerande funktion innebär för kvinnan en inskränkning utan fördelar".

I sin samhällsanalys skriver han "Ju mer man har, desto mer eftersträvar man att få, eftersom de behovstillfredsställelser man upplevt endast stimulerar utvecklingen av nya behov." Därför blir människan olycklig när hon får för mycket av det goda och aldrig kan bli tillfredsställd. Förutsåg han dagens konsumtionssamhälle, tro?