Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Postmoderna teorier om kroppslöshet

Trots avsaknad av fysisk mötesplats kan vi ändå mötas i det offentliga rum som nätet utgör. Denna möjlighet ingår i de flesta analyser av nätrelationer och kan beskrivas med olika begrepp. Forskarna Wood och Smith använder begreppet telepresence för att beskriva fenomenet att befinna sig i virtuella möten. Det innebär en känsla av att vara på plats, till exempel i onlinespel och virtuella chatrum på nätet, eller i direktkontakt när man får svar på sitt mail till nätvännen inom några minuter eftersom hon också är på plats vid sin dator.

I Anthony Giddens teori om samhället använder han bland annat begreppen urbäddning som innebär att ett socialt sammanhang lyfts ur tiden och rummet. Begreppet disembodiment är också vanligt för att beskriva oberoendet av tid och rum på nätet, det vill säga att man kan vara närvarande mentalt utan att vara närvarande kroppsligt. Nätvänner beskriver ofta sina kontakter med ord som ”att träffas”, ”mötesplats” och ”chatrum”, begrepp som har med lokalitet att göra.
Denna avsaknad av fysiska möten gör att nätrelationer är beroende av skriven kommunikation (om man inte använder webbkamera eller IP-telefoni för att hålla kontakt, vilket få ännu verkar göra) och det bidrar till att man kan vara anonym för motparten. Meddelandena kan läsas när mottagaren har möjlighet.

Nätets oberoende av tid och rum underlättar kommunikation. I sociala relationer på nätet gynnas båda parter av detta. Den som hellre skriver än pratar kan komma till sin rätt på nätet. Den som är blyg, har en kroppslig defekt av något slag eller av andra skäl har svårigheter vid möten ansikte mot ansikte, har större möjligheter att kommunicera på nätet. Den som får ett meddelande kan koncentrera sig på meddelandet.
Denna skrivna kommunikation kan också bidraga till nätanvändarens identitetsskapande.
Jag är den jag själv skapar, menar Giddens. Individens självidentitet byggs genom det reflexiva skapandet av en livsberättelse, det som jag förmedlar om mig själv som person och hur det är att vara människa, vem jag är och hur jag blivit den jag är.
Eftersom livsberättelsen ständigt hålls igång genom den skrivna kommunikationen i relationerna på nätet tycker jag att Giddens teori är intressant. På grund av de snabba förändringarna i det postmoderna samhället omprövar vi hela tiden ny kunskap som införlivas i vår berättelse om oss själva, anser Giddens.

Det postmoderna självet är ett splittrat och bräckligt själv och han menar att ”självet kontextualiseras och upplöses, precis som den sociala världen”. Hur jag framställer mitt jag är alltså beroende av i vilket sammanhang jag befinner mig, och kan förändras när sammanhanget förändras. I detta ständigt pågående biografiskapande ingår känslan av att man har en kropp och ett själv och hur de hänger samman. I det postmoderna samhället är kroppen kärnan i självidentiteten, en kropp som dyrkas och som vi strävar efter att skydda mot risker och faror.
Men på nätet spelar den fysiska kroppen ingen roll.
Giddens menar att det krävs en känsla av både kropp och självbild för att ge en känsla av sammanhang. Tvärtemot detta ser många av nätvännerna det som en fördel att kroppen utesluts ur nätrelationen. I stället är det tankarna som är viktiga, vilket vi kan relatera till Giddens teori om det rena förhållandet där själva relationen är kärnan och yttre omständigheter inte har betydelse.

Detta kan också ses som exempel på Chaykos teori om sociomentala band som innebär att vi skapar djupa relationer utan hänsyn till fysisk närvaro. I stället är det tankarna och känslorna som utgör relationen, som sker bortom tid och rum, vilket flera av nätanvändarna anser är en fördel med nätvänskap.
Kroppen avskiljs från självet och det jag skriver i kommunikationen blir min identitet, inte den kropp jag har. Då kan man bortse från kroppsliga faktorer som i IRL-livet kan vara hämmande för en relation, vilket nätvännerna uppskattar. Det är inte vem jag är som är viktigt, utan vad jag står för. Det spelar heller inte alltid lika stor roll med vem jag kommunicerar, utan att jag över huvud taget får kontakt. I IRL-livet är det oftast tvärtom.

Comments

Comment from Simon Eliasson
Time: 3 februari 2012, 13:24

Hej!
jag och en kollega håller på med ett arbete som berör dessa teorier, det vore hjälpfullt om vi kunde få mer detaljerade källhänvisningar till Giddens teorier om disembodiment. Har du några anteckningar om vilken sida ur vilken bok som tar upp detta?
Med vänliga hälsningar
Simon

Write a comment

*