Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Fördel med IRL-vänner

För många är det givet att IRL-vänskap är mer värdefull och djupare än nätvänskap. Det som framhävs som den största fördelen med IRL-vänner jämfört med nätvänner är möjligheten att träffas fysiskt. Det för med sig att uppleva saker tillsammans, att se kroppsspråk och gester, höra tonfallet, en mer påtaglig närvaro och mindre risk för missförstånd.
Det finns forskningsresultat som visar att relationer som företrädesvis upprätthålls på nätet inte ger lika nära vänskap som IRL-relationer, att e-post inte kan ersätta telefon och möten ansikte mot ansikte, men också det som visar att det kan vara tvärtom. En av dem som svarat har funderat på jämförelsen med IRL-vänner och ser IRL-vänskapen som djupare för att man delar gemensamma upplevelser:

”IRL-vänner innebär en djupare, mer äkta vänskap. De är mycket flexiblare eftersom man kan uppleva saker tillsammans – gå på bio och viskande kommentera filmen, äta, åka snowboard. Dela intryck och diskutera dem. Samtidigt läggs de sociala hövlighetsfiltren på så att man inte kan vara lika ärlig och frank som på nätet.”

Flera av dem som svarat på min enkät är svenskar bosatta utomlands. En av dessa, en ganska ung småbarnsmamma, skriver om hur hon ser på skillnaden mellan IRL-vänner och nätvänner:

”Man har större respekt för personen i fråga [IRL-vännen] och ägnar större uppmärksamhet under samtalet, t ex under telefonsamtal eller IRL. Med IRL-vänner menar jag i första hand vänner som bor i samma stad som mig, men ofta har jag både internetkontakt och vanlig IRL-kontakt med dem. Jag hade nog haft fler IRL-vänner om vi hade bott i Sverige, lite beroende på vilken ort vi skulle bott i. Med IRL-vänner kan jag äta ihop, bjuda hem så vi och barnen träffas, och om de har barn kan barnen umgås. Med IRL-vänner kan jag också se kroppsspråk, trösta när någon gråter, glädjas på ett annat sätt när någon är glad.”

Påfallande många framhåller de praktiska fördelarna med IRL-vänner; de kan hjälpa en att flytta, man kan gå ut och ta en öl eller fika tillsammans, gå på bio, kunna kramas, dela intryck och diskutera detta med mera. ”Jag ser lättare när de ljuger” skriver en kvinna. Det blir ensamt att bara sitta vid en dator menar en annan medan andra medger att det är lättare att hålla sig undan från kontakt med nätvänner än med IRL-vänner när man inte har tid, ork eller lust.
I de jämförande svaren framkommer att nätvänskapen kan vara djupare och mer betydelsefull än IRL-vänskapen. Men det kan också vara tvärtom, och skälen som då anges är att man kommer varandra närmare på nätet genom ett ökat förtroende tack vare anonymitet, medan andra menar att fysisk kontakt ger starkare vänskapsband. Så här skriver några av alla dem som svarat på enkätens fråga om fördelar med IRL-vänner, nätanvändare som tycker att IRL-vänskap är att föredra framför nätvänskap:

”Man lär känna dem på ett mer sant sätt, eftersom man inte som på nätet enbart kan visa fram de sidor man själv väljer. Det känns mer äkta.”

”Personliga kontakter ger absolut mer än ’nätkontakt’. Men det ena utesluter inte det andra, sätten kompletterar varandra.”

”Mina IRL-vänner känner mig sedan länge och vet bättre när jag behöver deras uppmuntran eller stöd. Vi vet att vår vänskap inte är tillfällig.”

”Det är lättare att vara mer personlig och förtrolig om mer privata och känsliga problem. Jag delar inte med mig av sådana detaljer till mina nätvänner, såvida de inte blivit goda IRL-vänner i stället. Det finns vissa undantag där jag inte träffat mina nätvänner.”

Drygt en fjärdedel av alla de 208 som svarat beskriver i varierande ordalag att de upplever IRL-vänskap som djupare, mer genuin och mer seriös, att de kan lära känna IRL-vänner bättre. Att ha en historia tillsammans och att ha känt varandra länge ingår i andra svar, liksom att IRL-vännerna ser hela personen, inte bara det man väljer att själv förmedla. En kvinna skriver att IRL-vänner är ”riktiga vänner som inte bara försvinner en dag…”.
En annan tar upp den skillnad som det innebär att nätvänner själva kan välja hur mycket de lämnar ut om sig själva och hon menar att med IRL-vänner får hon en mer sann bild av personen eftersom nätvänner ”kan hitta på vad som helst utan att man vet om det är sant” och därför tar hon mer seriöst på IRL-relationer. IRL-vänner ”ser hela mig” skriver en annan respondent. En medelålders kvinna relaterar till kasam-begreppet när hon skriver om fördelar med IRL-vänner:

”KASAM – känslan av sammanhang. Man får hela paletten, man kan inte välja bort och man kan inte välja att bara visa vissa delar av sig själv (man kan inte gömma sig).”

Med all sannolikhet syftar hon på sociologen och läkaren Aaron Antonovskys teoribegrepp kasam – känsla av sammanhang (se litteraturlistan). Man känner att man ingår i en större helhet. Kasam innebär att jag upplever att jag har kontroll över mitt eget liv, att jag uppfattar händelser i mitt liv som begripliga, och att saker som händer känns meningsfulla och värda att engagera mig i. Starkt kasam, alltså en stark känsla av sammanhang, har visat sig ge stresstålighet och att oväntade situationer snarare upplevs som utmaningar än som hot. Det ger en förmåga att mobilisera inre krafter när de behövs. Kasam innebär god självkännedom, flexibilitet, förmåga att lösa problem och att man tycker att livet i stort är intressant att leva.

Både påståenden som ”mina nätvänner vet mer om mig än mina IRL-vänner” och ”ingen av mina nätvänner vet lika mycket om mig som mina IRL-vänner” förekommer i flera av de berättande svaren. En annan åsikt hos de svarande är att IRL-vänskapen kan vara mer stabil eftersom man lär känna varandra under en längre process än på nätet, där socialisationen sker så snabbt.
Nätvänskapen bygger på en skriven kommunikation. Detta tycker flera av nätanvändarna är en fördel i relationens utveckling. Att skriva bringar ordning på tankarna, ger mer tid för reflektion och är inte så flyktigt som när man pratar med varandra. Andra menar att skrivandet gör att man kan ”gömma sig bakom orden” och tangentbordet. En kvinna skriver att med IRL-vännerna kan man inte komma undan genom att inte höra av sig på ett tag och att IRL-vännerna bryr sig mer om varandra.
Sammantaget ger svaren en bild av att många, men långt ifrån alla, värderar IRL-vänskap högre än nätvänskap. Men relationer med nätvänner ses som lika långsiktiga som med IRL-vänner av över hälften av de svarande medan något färre än hälften menar att nätrelationer är mer kortsiktiga än IRL-relationer.

Write a comment

*