Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Förskjutning och komplement i umgänget

Ökar man sitt sociala umgänge genom nätet och behåller i stort sett sitt gamla IRL-umgänge så ökar förstås det totala umgänget med vänner och bekanta. Detta var från början en av de viktigaste frågorna för mig att undersöka eftersom jag själv snarare förskjutit än kompletterat mitt sociala liv, från IRL till nätet. Inte helt förstås, men till viss del. Därför ställde jag några frågor i enkäten om detta, och det togs också upp i flera av svaren på de öppna frågorna. En person skriver till exempel om hur hon fått fler vänner genom sina nätkontakter:

”Då jag är en mycket social person tycker jag om att ha ett brett kontaktnät land och rike runt, utan att för den skull göra avkall på mina IRL-kompisar från Tiden Före Datorn. Visst tar nätvännerna större plats nu än tidigare, beroende på att de blivit fler, medan IRL-vännerna är kvar på samma antal som tidigare.”

Ungefär på samma sätt som ovanstående uttrycker sig en större grupp av dem som svarat. Det här verkar vara ett relativt vanligt: man har behållit ungefär samma IRL-umgänge som tidigare men fått nya vänner tack vare nätet.
Min undersökning om nätvänner tyder på både komplement och förskjutning i de sociala relationsmönstren, vilket stämmer ganska bra överens med tidig amerikansk forskning på området. Bland dem som svarat kan jag se tre grupper med olika förändringsmönster i sina relationer till nätvänner och IRL-vänner, grupper som jag beskriver här nedanför. Av dessa är det en mindre grupp som har sitt huvudsakliga umgänge på nätet och som idag har fler nätvänner än IRL-vänner jämfört med för tio år sedan.
Att förändringar i de sociala relationerna sker över tid är förstås naturligt och det går inte att av den här undersökningen dra någon slutsats om hur relationerna skulle ha förändrats utan tillgång till nätet. Sannolikt hade en hel del fått fler eller färre vänner ändå. Svaren visar dock att förändringar skett och att internetkontakterna spelat en roll i dessa förändringar.

Enkäten har utformats så att det blir möjligt att urskilja tre grupper bland de svarande, när det gäller umgängesmönstren. Grupperna är ungefär lika stora.
Grupp A: Detta är de som har sitt huvudsakliga sociala umgänge på nätet idag (34 procent av dem som svarat). De tycker att nätvännerna är mycket viktiga och ser dessa relationer som lika långsiktiga som med IRL-vänner. Hälften av dem fortsätter att hålla kontakt med nätvänner som lämnar den nätgrupp där de träffats, och de tycker att det är bekvämt att umgås med nätvänner. De diskuterar hellre personliga problem med nätvänner än med IRL-vänner.
Grupp B: Detta är de som har ungefär lika mycket umgänge på nätet som utanför nätet (30 procent av dem som svarat). De lägger lika stor vikt vid sina nätvänner som i grupp A men är lite mindre benägna att hålla kontakt om nätvännen lämnar nätgemenskapen, och bara en tredjedel i den här gruppen tycker att det är bekvämare att umgås med nätvänner än med IRL-vänner.
Grupp C: Detta är de som har det mesta av sitt sociala umgänge utanför nätet (36 procent av dem som svarat). De lägger inte lika stor vikt vid nätvännerna som vid IRL-vännerna och för dem är relationerna med IRL-vänner mer hållbara än med nätvänner. Bara omkring en tiondel i den här gruppen fortsätter hålla kontakt med nätvänner som lämnar gemenskapen.

Svaren visar också att en dryg fjärdedel numera har fler nätvänner men färre IRL-vänner, och att två tredjedelar har lika många eller fler IRL-vänner som tidigare men också nätvänner. Tidsperspektivet i frågan är tio år. Att var fjärde uppger att de har fler nätvänner och färre IRL-vänner idag än för tio år sedan behöver inte betyda att de bytt ut IRL-vänner mot nätvänner, utan kan även betyda att livssituationen ändrats av andra skäl. Flyttar man eller skiljer sig är det ju lätt att man tappar kontakten och vänner försvinner.
Av svaren kan jag utläsa att i en mindre grupp har det sociala umgänget förskjutits från IRL till nätet (grupp A), medan det i en annan och betydligt större grupp skett en ökning av det sociala umgänget genom nätrelationerna (grupp B och C).
Var tredje svarande instämmer i påståendet ”jag är mycket social och har många vänner över huvud taget” och de flesta av dessa finns i den grupp som idag uppger sig ha mest umgänge med IRL-vänner. Nästan hälften av de svarande uppger att deras nätvänner blivit IRL-vänner.
Majoriteten av dem som främst ser till nyttan av nätvänskap finns i grupp C. En mindre del av de nyttoorienterade är personer som umgås mer med nätvänner än IRL-vänner trots att de ser nätrelationer som mer ytliga än IRL-relationer. De som i de öppna svaren själva beskriver hållbar och djup vänskap med nätvänner utgör däremot en majoritet i grupp A, det vill säga de som umgås mer på nätet än IRL. (Se illustrerande diagram)
En liten grupp på nio personer svarar att de inte hade några IRL-vänner alls tidigare men nu har fått nya vänner tack vare nätet. Det är nio kvinnor som i genomsnitt ägnar 15 timmar per vecka åt sina nätvänner. För dessa betyder nätvännerna också mycket, de ser relationen med nätvännerna som lika långsiktiga som med IRL-vänner och sex av dessa uppger att nätvännerna blivit IRL-vänner.

Write a comment

*