Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Tiden

Det tar tid att umgås med sina nätvänner, och en stor del av nätanvändarna berättar att de har kontakt dagligen. Det kan bli många timmar per vecka. I grupp C lägger man i genomsnitt fyra timmar per vecka på nätumgänge men i både grupp A och B är genomsnittet tio timmar per vecka.
Den tid vi numera ägnar åt nätvänner tas förstås ifrån någon annan tidigare sysselsättning nu när våra sociala beteendemönster förändras. Förr var det umgänge med vänner som fick stryka på foten när tv-apparaterna kom in i våra hem. Idag verkar vi ha rest oss från tv-soffan och satt oss i skrivbordsstolen vid datorn i stället. Men det är förstås inte hela bilden.

Jag frågade i enkäten om vad nätanvändarna gjorde tidigare, innan de började ha kontakter med nätvänner. Svaren stämmer ganska bra med tidigare amerikansk forskning i ämnet (se kapitlet om forskning ).
Enligt tre fjärdedelar av svaren ägnade sig nätanvändarna mer åt andra fritidssysselsättningar förut. Att det är vanligt att nättiden tas från tidigare tv-tid visar amerikanska undersökningar, liksom att ju mer tid man ägnar åt internet desto mindre tid ägnar man åt IRL-vänner, familj och kollegor, främst på helgerna. Några forskare framhåller att tid vid datorn är ensamtid, även om sociala kontakter sker med datorns hjälp, och konstaterar att IRL-kontakter är det som minskar när vi ökar nätkontakterna. Det är knappast överraskande.

Flera svarsalternativ kunde väljas på min fråga i enkäten om tidigare tidsanvändning. 30 procent valde svaret arbete, 21 procent svarade att de tidigare umgåtts mer med familjemedlemmar och 13 procent att de umgicks mer med IRL-vänner förr. Här finns dock en del variationer mellan unga och äldre. De unga har förut ägnat mer tid år IRL-vänner medan de äldre ägnat mer tid åt familjemedlemmar. En märkbar skillnad finns i åldersgruppen 50-54 år, som tidigare arbetade mer och umgicks mer med sin familj jämfört med övriga i 40plus-gruppen.
De variationer som kommer fram i svaren på den här frågan kan givetvis också bero på ändrade livsförhållanden, till exempel skilsmässa, egen flyttning eller att barnen blivit vuxna och flyttat hemifrån. Många har ju haft nätvänner i en hel del år, fem–tio år är inte ovanligt, och under en så lång tid är det kanske sannolikt att umgängesvanor förändras, oavsett om det är på eller utanför nätet. Något sådant samband framkommer inte i enkätsvaren, men det nämns i några av svaren på de öppna frågorna. Detta måste man ha i åtanke när man läser analysen.

Write a comment

*