Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Relationer på distans

Att känna stark samhörighet med människor man förmodligen aldrig träffat ansikte mot ansikte kan kanske tyckas märkligt. Men i våra sociala relationer är det ju tankeutbytet som är det viktigaste, inte om vi kan ta på varandra. I tankeutbytet väcks det känslomässiga engagemanget. Fast vi ska inte glömma att kramar är av väsentlig betydelse för ett vänförhållande, och kramas kan man inte göra på nätet.
Citatet nedan kommer från ett av enkätsvaren från en medelålders kvinna. Det är ett av de många svar som vittnar om hur betydelsefulla nätvännerna kan vara.

”Jag kan ha kontakt med nätvännerna när jag själv vill, hemifrån, utan att gå ut eller ringa, jag kan göra annat samtidigt, t ex dricka kaffe mellan ett par mail eller prata med min mor i telefon.
Det är lättare att förstå vad folk säger när man träffas IRL och ser ansiktet och hör rösten, på nätet får man hitta andra sätt att i text betona vad man menar.
Nätvännerna betyder väldigt mycket och jag har verkligen ett stort tankeutbyte med människor jag aldrig träffat, ett större intellektuellt och känslomässigt utbyte än med IRL-vänner.”

En annan kvinna berättar att hon har mycket tätare kontakt med nätvännerna än IRL-vännerna som hon har svårt att träffa på grund av stora avstånd och ett krävande jobb. För henne har nätvännerna fått en ökad betydelse och hon skriver att hon kan vara mer öppen gentemot nätvännerna, som hon lärt känna mycket väl genom en intensiv kontakt. Hon kan inte tänka sig ett liv utan nätvänner.
En tredje skriver att det känns som om hon känner sina nätvänner lika bra som sina IRL-vänner, även de nätvänner hon aldrig träffat.

Sociologen Mary Chayko vid College of St Elizabeth i New York, har forskat en hel del om distansrelationer, bland annat nätrelationer. Hon har kommit fram till att sociala relationer som formas på nätet är lika genuina och hållbara som andra relationer.
I sin forskning har hon utvecklat en egen teori som hon kallar teorin om sociomentala band (min översättning av det engelska begreppet sociomental bonds). Teorin innebär att människor hyser starka och hållbara mentala och känslomässiga band till andra människor utan att fysiskt ha träffat dessa. Detta kan förekomma i både ensidiga och flersidiga relationer, till exempel mellan en läsare av en bok och författaren utan att dessa har kontakt, en filmstjärna och hennes beundrare, mellan brevvänner eller mellan medlemmar i en diskussionsgrupp på nätet. Chayko beskriver fenomenet som en relation på distans, ibland i både tid och rum. De sociomentala kontakterna omfattar både djupa och ytliga relationer, och sociomentala band är de kontakter som djupnat över tid.

Detta är min huvudteori i min första uppsats om sociala relationer på nätet, som handlar om betydelsen av nätvänner. När jag läste hennes bok ”Connecting” kände jag att mycket föll på plats i mina egna föreställningar om vänskapsrelationer på nätet utifrån de enkätsvar jag fått och mina egna erfarenheter. Det som gör det extra intressant är att hon sätter in dessa relationer i ett större sammanhang, vilket gör det lättare att förstå vad det egentligen handlar om; att det inte är så konstigt att utveckla djupa relationer på distans.
Många bär i sina tankar och känslor med sig dem som är fysiskt frånvarande i deras liv skriver Mary Chayko. Ändå ses sociomentala band ofta med skepticism och upplevs ibland också som skamliga och egendomliga men genom massmedia och internet har de blivit så vanliga att de flesta människor på något sätt berörs av fenomenet idag.

I sin forskning om nätbaserade relationer har hon ofta träffat på människor som inte gärna talar om sina sociomentala band till nätvänner med till exempel familjemedlemmar och IRL-vänner. Intervjuade i hennes undersökning vittnar om att de trodde sig vara ensamma om att känna förtrolighet och djup vänskap med personer de aldrig träffat IRL, och därför upplevde sig som avvikande. Att dölja sådana relationer ser hon som nedvärdering av dem, och tecken på en bristande helhetssyn. Man förringar något som är viktigt för en själv.
I människornas helhet i livet ingår både IRL-relationer och sociomentala relationer sida vid sida och överlappande varandra menar Chayko. I vår komplexa moderna tid har detta blivit än mer vanligt, och vi människor klarar mycket väl av att skapa dessa distansrelationer i tid och rum:

“We have a remarkable capacity for connecting with others – for forming social bonds and communities across great distances and throughout time in the Internet age.” (Chayko 2002:6)

De ibland stora fysiska avstånd som vi lever med i det globala samhället ser Chayko som något som frambringar alltmer sociomentala band människor emellan. Hon menar att sociomentala relationer idag är oumbärliga och ingår i vardagslivet.
Hon konstaterar att relationer förr i större grad utvecklades med de människor som fanns i närheten och att man utgick från praktiskt nytta, medan vi i vår tid oftare utvecklar relationer som bygger på idéer och gemensamma intressen och att vi då i högre grad aktivt väljer vilka vi umgås med. Numera har tekniken både förändrat vårt sätt att kommunicera och vad vi kommunicerar om.
Detta kommer också fram i flera av enkätsvaren: möjligheten att hitta likasinnade och kunna välja sina vänner mer aktivt än i IRL-livet. Många uppskattar den här möjligheten att få vänner som har samma intressen som en själv, eller få kontakt med den som kanske bättre än IRL-vännerna förstår den livssituation man befinner sig i. Har båda varit med om samma upplevelser finns en gemensam grund i förhållandet, något som kan vara viktigare än att finnas i geografisk närhet.

Write a comment

*