Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Tanke i stället för kropp

Chayko ser internet som ett kreativt kommunikationsverktyg som gett oss nya sätt att umgås och skaffa vänner. Hon menar att vi människor strävar efter ömsesidig kontakt med likasinnade, och när vi får möjligheten att använda ett verktyg som nätet så tar vi det i bruk. Tekniken överbryggar avstånden och gör att vi kan känna samhörighet både med enskilda individer och med grupper.

Enligt hennes teori är det tre faktorer som krävs för att sociomentala relationer ska uppstå och vidmakthållas:
•    ett tekniskt kommunikationsmedium
•    individer likasinnade nog för att skapa kontakt
•    ett utrymme för kommunikation
Datorer och internet förändrar både struktur och innehåll i våra sociala relationer. Med hjälp av tekniska media kan vi kommunicera med varandra i realtid, det vill säga samtidigt, och över globala avstånd. Vi utnyttjar de kreativa utvecklingsmöjligheterna hos datorerna till social interaktion på nya sätt och internet har på senare år blivit framför allt ett användbart relationsverktyg för nätanvändarna.

För att forma sociomentala band krävs att vi också hittar andra individer som vi känner intellektuell och emotionell gemenskap med. Eftersom vi kan skapa oss föreställningar om andra som vi inte har mött fysiskt kan vi ändå utveckla relationer. I sociomentala relationer är det våra sinnen, våra tankar och känslor, som är utgångspunkten för interaktionen, inte det fysiska mötet. På nätet kan vi lätt hitta människor med samma attityder och idéer som våra egna, som tolkar världen på samma sätt som vi gör, och detta blir grunden för den sociomentala relationen.

Hur vi tänker om världen blir viktigare än vår fysiska gestalt i den. För nätrelationerna spelar det ingen roll var jag bor, om jag är rik eller fattig, hur jag ser ut eller vad jag arbetar med. Det är vad jag förmedlar av mina tankar och känslor som är det väsentliga, det vill säga mitt inre i stället för mitt yttre.
Det sociomentala utrymmet är den mentala sociala värld som delas av två eller flera individer när ett möte mellan dessa sker. I detta utrymme kan de sociomentala banden överbrygga avstånd i tid och rum och ge en påtaglig känsla av samhörighet och närhet trots fysisk frånvaro, hävdar Chayko. Internet är ett sådant sociomentalt utrymme. Nätvänner beskriver ofta sina kontakter med ord som ”att träffas”, ”mötesplats”, ”chatrum” och ”diskussionsgrupper”, begrepp som har med lokalitet att göra trots att det rör sig om virtuell, det vill säga skenbar. lokalitet.

Sociologen Anthony Giddens är delvis inne på liknande tankar i sitt välkända begrepp expertsystem som innebär system av expertkunskaper med rutiner och regler som vi använder oss av i våra vardagsliv och känner tillit till utan att vara helt insatta i. Vi använder oss av internet och litar på att det finns där utan att förstå hur det egentligen går till att vi plötsligt har världen framför oss i webbläsaren. Tack vare sådana expertsystem kan vi ha intima personliga relationer med människor på mycket stora avstånd och till exempel känna oss mer förenade med någon på andra sidan jorden än en person i samma rum.
Det här är ju inte ovanligt för den som har nätvänner. Det händer säkert ibland att man kommunicerar med någon som kanske finns hundra mil bort eller i ett annat land, och att det upplevs som en mer intim kontakt än till exempel med arbetskamraterna på mitt kontor där jag sitter och skriver mitt meddelande i datorn och skickar iväg det.

Svaren i min enkät visar att nätanvändare uppfyller de tre kraven på medium, individer och utrymme för att sociomentala band ska kunna utvecklas:
•    Medium: dator och internet.
•    Individer: de som söker sig till nätet för att hitta likasinnade och andra i intressegemenskaper, och de som söker hjälp och råd och socialt stöd.
•    Utrymme: mailinglistor, diskussionsgrupper, forum etc på nätet.

För de nätvänner som utvecklar sociomentala band är dessa mer eller mindre betydelsefulla. Nätvänner är ett ganska nytt fenomen men har hunnit bli en viktig social resurs för en majoritet av dem som svarat, både ur nyttosynpunkt och som starkt emotionellt stöd, som jag visar längre fram.
En ökning av det sociala umgänget totalt sett har uppenbarligen skett i och med utvecklandet av nätrelationer, då många har kvar IRL-vänner i samma utsträckning som tidigare men också har fått nätvänner. För andra har en förskjutning av socialt umgänge från IRL till nätet skett, genom utveckling av sociomentala band med nätvänner, för dem som släpper kontakten med en del IRL-vänner till förmån för de nya nätvännerna.
Nätvännerna finns över hela skalan från bekanta till närmaste vänner, precis som i IRL-livet.

För en del nätanvändare är nätvännerna snarare bekanta som de kan ha nytta av att känna för att få hjälp, till exempel med datorproblem. För andra är det ett gemensamt intresse som utgör plattform för nätvänskapen, till exempel som i en förening. Är du intresserad av att läsa fantasyböcker eller av att odla rosor och vill diskutera det med andra så hittar du dem på nätet. Har du en ovanlig sjukdom kan du hitta andra med samma sjukdom och troligen lättare ha kontakt på nätet än på föreningsmöten i en förening med medlemmar spridda över hela landet.

Write a comment

*